V pátek 13. listopadu proběhla v katedrále sv. Víta v Praze mše svatá ke cti sv. Anežky České, při které katolický kněz, pan profesor Petr Piťha pronesl kázání, v němž tvrdě zkritizoval Evropu za odklon od katolictví. Evropa dle jeho názoru nyní zažívá mravní rozvrat, ne nepodobný sebevraždě, neboť se rozpadá. Tváří v tvář islámu jakožto náboženství smrti se prý pak ocitá ve smrtelném nebezpečí. Tentýž den Paříží otřásly teroristické útoky, ke kterým se přihlásil Islámský stát ... I tohoto kněze by ministr hipster Pelikán nechal zavřít ?!
https://soundcloud.com/apha-cz/kazani-prof-pithy-z-bohosluzby-13-listopadu-2015
Nejsem věřící v náboženském slova smyslu. Věřím v lásku a v dobro v lidech. V laskavost, úsměv, v život. A tak mě vyznání tohoto moudrého člověka hluboce oslovilo.

 Vznešený Korán  (přeložil Dr. Ivan Hrbek)
 Samuel P. Huntingtonan : Střet civilizací
 Špatně mě vychovali aneb O vlastenectví a vlastizradě
 Dan Schueftan : Je to váš konec
 Roger Scruton : Evropa je na pokraji velkého chaosu
 Bill Warner : Právo šáría pro nemuslimy

CSPI International – Introduction / Kdo je Dr. Bill Warner a CSPI International ?  : https://www.youtube.com/watch?v=Ho-WSUIo2Zg

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret / Proč se bojíme : http://www.mrctv.org/videos/bill-warner-1400-years-fear-czech-titles ; https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

Dr. Bill Warner - Why Are People Afraid : https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI

Political Islam - 51% of the Islamic doctrine is devoted to non-Muslims / Politický islám – 51% islánské doktríny pojednává o nemuslimech : https://www.youtube.com/watch?v=wSNDRPtVBnw

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam / Proč jsou vraždy v Charlie Hebdo 100% akce islámu: https://www.youtube.com/watch?v=nJgGOCFr83E

Islamic Supremacy Begins With Immigration / Nadvláda začíná emigrací : https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA

Mohammed – How It Began / Jak to začalo : https://www.youtube.com/watch?v=POZt4zFJIPs

Koran - The truth about the holy book of IslamKoran / Pravda o svaté knize islámu : https://www.youtube.com/watch?v=Gu9u6fY982Y#t=12

Submission - Islam does not mean peace / Podrobení – islám neznamená mír : https://www.youtube.com/watch?v=NqAE1_aUvhM

Sharia - Why Islam concerns us all / Šáría – proč se islám dotýká nás všech : https://www.youtube.com/watch?v=B6MiiR9XKAY

What Does Sharia Dictate To Non-Muslims?  - Co šáría diktuje nemuslimům : https://www.youtube.com/watch?v=-UU4KEyUwzI

Non-Muslims will receive punishment - Translation of a Muslim prayer - Muslimové prosí pětkrát denně o trest pro nemuslimy : https://www.youtube.com/watch?v=LFPdQRFpaQk

Kafir (non-Muslim) – Hated by Allah / Alláh nenávidí nemuslimy : https://www.youtube.com/watch?v=QlCvtKO7nzE

Christianity vs Islam / Křesťanství versus islám : https://www.youtube.com/watch?v=0cICzvvMaGo

Dualism - Why is Islam puzzling? / Dvojakost – proč je islám matoucí ? : https://www.youtube.com/watch?v=NX4nNxfvip4

Why Jihadists Destroy Ancient Artifacts / Proč džihádisté ničí starověké památky ? : https://www.youtube.com/watch?v=ZNi_f5qx7fY

Islamic Supremacy Begins With Immigration / Nadvláda začíná emigrací : https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA
 

2.11.2015
Benjamin Kuras :
Zákony šaria a evropská dhimmikracie

16.10.2015
Maďarský premiér Viktor Orbán pro
německý zpravodajský magazín Focus :
Islámská kultura a náboženství podle Orbána nesplynou s křesťanskou kulturou a náboženstvím. „Spíš vznikne multikulturalismus s navzájem oddělenými společnostmi,“ domnívá se konzervativní politik. Orbán zdůraznil, že evropská společnost je vystavěna na svobodě myšlení a vyznání, rovnoprávnosti i rovném postavení mužů a žen. „To jsou kulturní hodnoty, které musíme bránit,“ prohlásil Orbán.
Pokud Němci a Francouzi nemají problém s paralelními společnostmi, nemá právo to kritizovat. „Ale tady v Maďarsku si rozhodujeme my sami, zda to chceme, nebo ne. A my nechceme,“ zdůraznil šéf maďarské vlády.
V „duchovním smyslu“ podle Orbána islám nepatří k Evropě. „Je to systém pravidel jiného světa,“ řekl.
Maďarsko prý vnímá většinu přistěhovalců jako migranty, kteří chtějí lepší život. „Jenže německý život nebo maďarský život nepřísluší každému, ale jen tomu, kdo na něj pracoval,“ prohlásil Orbán s tím, že Evropa nemůže přijmout všechny lidi v nouzi.

23.10.2015
To, co čemu Evropa v současnosti čelí, není uprchlická krize. Maďarský premiér Viktor Orbán na kongresu Evropské lidové strany v Madridu popsal uprchlíky mířící do Německa a Švédska slovy, že „vypadají jako armáda“.  
„Jedná se o migrační vlnu složenou z ekonomických běženců, uprchlíků a také zahraničních bojovníků. Je to nekontrolovatelný a neregulovaný proces,“ řekl Orbán.
Podle něj nemůže Evropa přijmout každého, kdo touží po lepším životě. „Právo na lidskou důstojnost a bezpečnost jsou základními právy. Ale ani německý, ani maďarský způsob života nejsou základním právem pro všechny lidi na Zemi,“ uvedl maďarský premiér.


14.10.2015
Jaká pravidla a principy respektovat, když chci žít v Evropě  Jefim Fištejn

Časopis Reflex nabízí seznam několika základních hodnot, s nimiž by měl být seznámen každý imigrant, který v těchto měsících usiluje o pobyt v zemích Evropské unie. Naše deklarace nechce nahrazovat standardní azylovou politiku. Má jen ambici předejít konfliktům a nedorozuměním s lidmi z odlišných civilizačních okruhů.

Snášenlivost vůči jinakosti je ústřední hodnotou západní civilizace. Je to podle filozofa Voltaira právo na jiný názor za podmínky, že bude zachováno i naše právo na názor opačný. Občas slyšíme, že náboženské přesvědčení běženců jim neumožňuje tolerovat názory nás, „nevěřících“. Má to znamenat, že až dosáhne počet uprchlíků kritické hranice, bude nám jejich názor vnucován na základě jejich pravdy?
Náboženství je soukromou věcí každého, do veřejného prostoru nepatří. Stát je odloučen od církve a ­neřídí se předpisy žádné konfese. Islám reguluje veškeré aspekty života společnosti. Podřídí se přistěhovalci evropskému principu, že stát má světskou podobu?
Na území každého státu platí bezvýhradně společné zákonodárství, vyjma věcí náboženských a samosprávy komunit a krajanských spolků. Je utečenec připraven k tomu, že bude případně souzen v souladu s obecnými zákony, nikoli podle muslimského práva šarí’a?

Sexuální menšiny si pro sebe vydobyly v Evropě značný společenský prostor. Bude rozšířená muslimská obec vidět v alternativně orientovaných rovné spoluobčany, případně je tolerovat ve svém středu?

Svoboda jedince a jeho lidská a občanská práva jsou pravými pilíři, na nichž spočívá západní civilizace. Je muslimský přistěhovalec připraven tento princip sdílet, či má k němu zásadní výhrady? Vidí v osobní svobodě univerzální hodnotu, anebo typickou židovsko-křesťanskou zbloudilost? Bude kupříkladu shovívavě posuzovat případný přestup souvěrců k jiným, například ke křesťanským církvím? Anebo hodlá nadále pokládat usmrcení za zákonný opravný prostředek zakotvený v jeho věrouce?

Všechny lidské bytosti mají stejnou hodnotu. Žena není majetkem muže. Je tato hodnota slučitelná s niterným přesvědčením žadatele, anebo se pokusí přesvědčit většinovou společnost, že kráčet deset kroků za manželem, potřebovat souhlas otce či bratrů, aby mohla jít večer do kina, podvolit se výběru ženicha vnuceného rodinnou radou či kmenovou radou starších – že to vše je nezadatelným právem muslimské ženy, jež ji činí šťastnou?

Společenským řádem univerzálně přijatým v Evropě je demokracie. Ta zajišťuje přímo nebo zprostředkovaně vliv většiny na chod státu. Státní moc se uskutečňuje prostřednictvím svých tří pilířů – exekutivy, zákonodárství a soudnictví –, které fungují podle principu brzd a protivah. Je běženec ochoten nadřadit toto uspořádání svým kmenovým loajalitám?

Náš sociální systém je určen pro ty, kdo si nejsou schopni sami účinně pomoci. Sociální dávky jsou dočasná záchranná síť pro nemocné, handicapované nebo ty, co se ocitli v tíživé situaci. Systém sociálních dávek není alternativou aktivní práce.

Základem evropské civilizace je svoboda slova, svědomí a svoboda šířit své názory a politické přesvědčení. Média v zemi, až na výjimky, nepodléhají státu a každý v nich může vyjádřit názor na jakoukoli věc.

Každý muž smí mít jen jednu manželku a žena jednoho manžela. Mnohoženství je trestné ve všech evropských zemích. Azylant v rámci řízení o sjednocení rodin si bude moci pozvat k registraci jen jednu manželku, jinak v evropském právním řádu vzniknou nepřípustné trhliny, jež se rozšíří i na jiné zákonodárné oblasti.

Pravidla byla součástí obsáhlejšího textu Jefima Fištejna, který vyšel na Reflex.cz 26. září. Jsou však stále aktuální, proto je zařazujeme jako samostatný text.


26. září 2015
JEFIM FIŠTEJN: S úsměvem idiota aneb kandidátské minimum

Jeden slušný člověk si povzdychl nad složitostí dnešního světa: „Ty tvrdíš, že soucit vůči běžencům nemůže být základem státní politiky, ale přece státní politika také nemůže být dobrá, když není založena na soucitu. Točíme se v bludném kruhu…“

Po staletí uměla Evropa najít rovnováhu mezi milosrdenstvím a schopností vidět dál než na špičku nosu, rozlišovat mezi příčinami a následky. Dobročinnost nerušila všeobecně uznávanou zákonitost, že kvantita přechází v novou kvalitu, dosáhne-li kritické masy. Smysl pro míru vždy nabádal k předběžné opatrnosti.

Před třemi lety dospěli Angela Merkelová, Nicolas Sarkozy a David Cameron k poznání, že multikulturalismus se neosvědčil v praxi a bude asi vadný i jako teorie. Takřka ve stejnou dobu svorně prohlásili, že je třeba něco dělat, než tříštění veřejného prostoru zahubí evropskou společnost. Událo se od té doby něco převratného, že lídři stejných zemí změnili postoj o 180 stupňů? To sotva. Zachovali se spíše jako všichni oportunisté: když tlak událostí se zdá být nepřekonatelný a vývoj nezvratný, tož prohlasme ho za evoluční pokrok a jsme opět na správné straně dějin, mezi lidumily. Kdo tvrdí, že je to z nouze ctnost a trapný alibismus, bude asi zpátečník a mizantrop.

Američan ve třetí generaci je pokládán ve své vlasti za pravého nositele amerických ctností, takřka za echtovního pionýra. Třetí generace muslimských přistěhovalců sdílí pocit, že jim Evropa stále něco dluží, že bezpracná rovnost se nekonala. Třetí generace evropských muslimů, to jsou ti, kteří na stadionech přehlušují pískotem národní hymny, podpalují auta na pařížských předměstích a doporučují Valonům a Vlámům klidit se z Belgie. Určitě ne všichni, ale dost na to, aby z toho byl problém. Co vlastně víme o lidech přicházejících po stovkách tisících, aby se stali našimi sousedy? Udělal někdo z evropských státníků něco proto, aby vztah běženců k nejvlastnějším hodnotám Evropy byl zjišťován již na vstupu?

Kandidátské minimum neboli imigrační desatero :

Snášenlivost vůči jinakosti je ústřední hodnotou západní civilizace. Je to podle Voltaira právo na jiný názor za podmínky, že bude zachováno i naše právo na názor opačný. Co když náboženské přesvědčení většiny běženců jim neumožňuje tolerovat „nesprávný“ názor nevěřících?

Náboženství je soukromou věcí každého a do veřejného prostoru nepatří. Stát je odloučen od církve a neřídí se předpisy žádné konfese. Islám reguluje veškeré aspekty života společnosti. Podřídí se přistěhovalci evropskému principu, že stát má světskou podobu?

Společenským řádem v Evropě je demokracie. Ta zajišťuje přímo nebo zprostředkovaně vliv většiny na chod státu. Státní moc se uskutečňuje prostřednictvím tří pilířů – exekutivy, zákonodárství a soudnictví – které fungují podle principu brzd a protivah. Je běženec ochoten nadřadit toto uspořádání svým kmenovým či sektářským loajalitám?
Vyjma věcí náboženských a samosprávy komunit na území každého státu platí bezvýhradně společné zákonodárství. Je utečenec připraven k tomu, že bude případně souzen v souladu s obecnými zákony, nikoli podle šariátského práva?

Všichni lidé mají stejnou hodnotu. Žena není ani dobytkem, ani majetkem muže. Je tato hodnota slučitelná s přesvědčením žadatele, anebo se pokusí přesvědčit většinovou společnost, že kráčet deset kroků za manželem, podvolit se výběru ženicha rodinnou radou či kmenovou radou starších – že to vše je nezadatelným právem muslimské ženy, které ji činí šťastnou?

Svoboda jedince a jeho lidská a občanská práva jsou pilíři, na nichž spočívá západní civilizace. Je muslimský přistěhovalec připraven tento princip sdílet, či má k němu výhrady? Bude kupříkladu shovívavě posuzovat případný přestup souvěrců k jiným církvím nebo k agnostikům, či hodlá nadále pokládat usmrcení za zákonný opravný prostředek zakotvený v jeho věrouce?

Základem evropské civilizace je svoboda slova, svědomí a svoboda šířit své názory a politické přesvědčení. Média v zemi, až na výjimky, nepodléhají státu a každý v nich může vyjádřit názor na jakoukoli věc. Souhlas?

Náš sociální systém je určený pro ty, kdo si nejsou schopni sami účinně pomoci. Sociální dávky jsou dočasná záchranná síť pro nemocné, handicapované nebo ty, co se ocitli v tíživé situaci. Systém sociálních dávek není alternativou aktivní práce. Platí, nebo ani náhodou?

Sexuální menšiny si pro sebe vydobyly v Evropě značný společenský prostor. Bude v nich rozšířená muslimská obec vidět rovné spoluobčany, případně je tolerovat ve svém středu?

Každý muž smí mít jen jednu manželku a žena jednoho manžela. Mnohoženství je trestné ve všech evropských zemích. Azylant v rámci řízení o sjednocení rodin si bude muset pozvat k registraci jen jednu manželku, jinak v evropském právním řádu vzniknou nepřípustné trhliny, které se rozšíří i na jiné zákonodárné oblasti. Domluveno, nebo se ještě uvidí?

Bylo by záhodno dostat od většiny aspirantů na evropanství jednoznačné odpovědi na tyto otázky dřív, než bude pozdě. Je to jakési kandidátské minimum či imigrační desatero.

Politická korektnost umírá, ale nevzdává se. Světlonoši dobra obviňují své odpůrce z šíření strachu. Strach může být jakkoli odporná vlastnost, ale má důležitou funkci. Ceněná je jen taková odvaha, která strach překonává. Neschopnost pociťovat strach je známkou duševní poruchy.

Dobro a milosrdenství je vůbec jemná látka, která smysl pro míru nenahrazuje. Je známo, že nejdojemnější, důvěřivý a jímavý úsměv mívají idioti. Za takovým úsměvem se neskrývají žádné postranní či jakékoli jiné úmysly. Leč sliny kanoucí z koutků nenahradí střízlivé pochopení světa.

„To už je tak v přirozenosti lidský“ – mudroval Josef Švejk před posudkovou komisí – „že se člověk mejlí až do svý smrti. Jako ten pán, co našel v noci vzteklýho psa polozmrzlýho a zval ho s sebou domů a strčil ženě do postele. Jakmile se pes vohřál a vokřál, pokousal celou rodinu a toho nejmladšího v kolíbce roztrhal a sežral.“
Byl to určitě moc hodný a dobrotivý pán.poslední aktualizace 24.11.2015